Bravura_djungel_2-1

Bravura Insights

Rekrytera potential och få värdefull kompetens

av Bravura

Intervju

Idag rekryterar många efter tidigare erfarenhet och kunskap hos kandidaterna. Men vikten i rekryteringen bör ligga på potential fit, det vill säga hur pass stor chansen är att kandidaten tillämpar kunskaper och färdigheter som behövs för att klara av tjänsten idag men också i framtiden. Det är också med potential fit som man har större möjlighet att säkra en långsiktigt rekrytering.

Vi lever i en snabb och föränderlig tid där många oförutsägbara saker händer, särskilt på arbetsmarknaden. Att som individ ha egenskaper som för er verksamhet framåt är viktigare än någonsin. Claudio Fernándex Herrez är Senior Advisor på headhunting-företaget Egon Zehnder och skriver i sin artikel "21st- Century Talent Spotting" att vi måste hitta alternativa metoder i en rekrytering som frångår det rådande fokuset på erfarenhet och kunskap snarare än kompetens och egenskaper. Frågan du behöver ställa dig är om kandidaten som är kvalificerad på CV:t verkligen kommer bidra långsiktigt i rollen eller om den som kanske saknar vissa erfarenheter har störst potential att lyckas!

 

Svår rekryteringsprocess leder till minskad lönsamhet och försäljning

Enligt en undersökning från Svenskt Näringsliv från 2018 så är det tjänsteföretag som i högre utsträckning än övriga branscher efterfrågar medarbetare med högskole - eller universitetsutbildning, samtidigt som 40% upplever att de har fått minskad försäljning alternativt tackat nej till uppdrag och 39% upplever att de fick minskad lönsamhet på grund av ökade kostnader - och allt detta på grund av svårigheter att rekrytera rätt medarbetare.

 

5 egenskaper för att hitta potential fit

När du ska intervjua efter potential kan du använda nedan egenskaper som grund för vilka förmågor du bör undersöka. Enligt Claudio Fernández Herrez är detta de 5 nyckelegenskaper som berättar om en kandidat har möjlighet att bli potential fit.

1. Motivation - Är det som driver kandidaten framåt. Förstår du kandidatens motivation kan du på ett enkelt sätt inspirera och coacha så att kandidaten känner sig sedd och utvecklas. Genom att undersöka kandidatens drivkrafter kan du skaffa dig en tydligare uppfattning om huruvida individen kommer att motiveras av den kultur och retorik som finns i företaget. Om till exempel en kandidat motiveras av utveckling är fördjupning och tillgodoseende av kunskap några av dem frågor som är viktiga för att kandidaten ska stanna långsiktigt på företaget. Viljan och stolthet att prestera i företagets namn kommer att växa fram naturligt om detta överensstämmer.

2. Nyfikenhet - I en konstant utvecklande verklighet och arbetsmiljö är det viktigt att det finns en nyfikenhet och öppenhet gentemot förändring. Att våga tänka tvärtom när man har kört fast och istället se möjligheterna kommer att bidra till innovation och engagemang på företaget. Det är en viktig egenskap för att ert företag ska fortsätta ligga i framkant och inte missa affärsmöjligheter. 

3. Engagemang - Ett högt engagemang leder till lägre utbrändhet, mindre frånvaro, kreativa lösningar och arbetsglädje. Här gäller det dock att du som arbetsgivare skapar utrymme att medarbetare får vara delaktiga i till exempel framtagandet av mål, risken blir annars att du får motsatt effekt och skapar ett oengagerat team. Därför är det viktigt att du redan under intervjun säkerställer kandidatens engagemang för ert syfte och kärnverksamhet, så att hen på ett naturligt sätt kan ta ansvar över sin egna och företagets utveckling som därmed kommer driva er verksamhet framåt. 

4. Målinriktad - Målinriktad är så mycket mer än att bara jobba mot siffror. Får du en målinriktad medarbetare så innebär det att hen är benägen att driva på sin egen utveckling, ta egna initiativ och tar ansvar för sitt eget välmående för att upprätthålla sin prestationsnivå. Många missuppfattar målinriktad med att man ska göra vad som helst för att uppnå sina mål. Om en person exempelvis inte kan jobba över så innebär det här inte att personen inte är driven och vill uppnå sina mål. Det handlar om att man redan har kartlagt vägen dit och vet vikten av att respektera och upprätthålla sina egna rutiner. Genom ett stabilt välmående behåller man fokus, ser målet tydligt och vet hur det ska uppnås på ett hållbart tillvägagångssätt.

5. Insiktsfull - Insiktsfulla medarbetare har lätt för att ta dem svåra diskussionerna och konflikthantering internt så väl som externt. Det handlar inte om ens ego utan hur man ska komma fram till den bästa lösningen. Alla kan inte bidra med världsomvälvande analyser men är man insiktsfull och reflekterande så har man en benägenhet att se vart skon klämmer utifrån ett helhetsperspektiv och kunna se till individen. Ett sätt att identifiera insiktsfulla kandidater är att fråga hur och när de ändrade uppfattning om något. Det visar på en förmåga till reflektion, analys och ödmjukhet.

 

Rekrytera långsiktigt med värderingar 

Men hur kan man undersöka om en kandidat har potential att bidra till företaget på lång sikt? Genom att ha ett gemensamt synsätt kring företagets värderingar får du kandidater som matchar företagets kärna och syften. Värderingar fungerar som företagets inre kompass och leder företaget i rätt riktning, därmed är det stor sannolikhet att kandidaten kommer att vara med på den resan.

Här kan du läsa mer om hur du hittar engagerade medarbetare som vill vara med just ert företag på resan! 

Ladda ner din rekryteringsguide

 

rekryteringstrender