1. BRAVURA
  2. Visselblåsning

Visselblåsning

Freedom

Information om visselblåsning

BAKGRUND

Nu kan alla Bravuras intressenter visselblåsa, antigen via Bravuras intranät, Bravuras konsultportal eller Bravuras hemsida. Alla anmälningar hanteras av samma externa portal Hailey, så det har ingen betydelse vilken väg du väljer att anmäla. Att visselblåsa innebär kortfattat att anmäla missförhållanden på din arbetsplats som har ett allmänintresse.

Den 17 december 2021 trädde den nya visselblåsarlagen i kraft i Sverige som anger hur en visselblåsare ska skyddas. Lagen utgår från EU:s nya visselblåsardirektiv och innehåller nya krav och rättigheter jämfört med tidigare lagstiftning – fler personer omfattas av skyddet och företag ska inrätta rapporteringskanaler för visselblåsning. Det övergripande motivet bakom EU-direktivet är att komma åt korruption, lagbrott mot EU-lagstiftning och bedrägerier med EU-medel. För att läsa mer kan du klicka dig till Almegas inlägg om visselblåsning.

 

SKILLNADER MELLAN NY OCH TIDIGARE VISSELBLÅSARLAG

En av de största förändringarna med den nya visselblåsarlagen är att en bredare personkrets omfattas av lagens skydd. Den nya lagen skyddar alla som utför ett arbete såsom anställda, tidigare anställda, inhyrd personal, volontärer, praktikanter, personer som annars utför arbete under företagets ledning, egenföretagare, personer som ingår i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, om verksamhetsutövaren är ett företag, aktieägare som är verksamma i företaget och om verksamheten är ett aktiebolag.

Tidigare gällde skyddet de arbetstagare som slog larm om ”allvarliga missförhållanden” i en verksamhet, i princip jämförbara med brott där fängelse ingår i straffskalan. Den nya lagen går längre och skyddar även de som visselblåser om missförhållanden där det finns ett allmänintresse av att detta kommer fram. Exempel på detta är penningtvätt, terrorism eller att en produkt är farlig, liksom brott mot lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Sådant som angår den enskildes arbetssituation och Rikets säkerhet är exempel på sådant som inte omfattas av visselblåsarlagen.

 

HUR MAN VISSELBLÅSER OCH HANTERING AV ÄRENDET

Visselblåsning sker via Bravuras intranät, Bravuras konsultportal eller Bravuras hemsida där du kommer vidare till ett formulär som hanteras av Bravuras HR-system Hailey HR. Visselblåsaren får en automatisk bekräftelse om att Hailey mottagit ärendet när anmälan är gjord och återkoppling från Bravuras ska ske inom sju dagar.

Det finns inget krav i visselblåsarlagen om att visselblåsning ska vara anonymt men visselblåsaren omfattas alltid av den starkaste formen av sekretess. I anmälan via Hailey HR avgör du själv om du vill ange en mailadress eller om du vill vara anonym. Anges en mailadress finns möjlighet för Bravura att korrespondera med visselblåsaren. Vill du inte ange din mailadress men ha denna korrespondens kan du skapa en tillfällig mailadress.

När ärendet inkommit görs en bedömning av sanningshalten, om det är en visselblåsning och i sådana fall avgörs rimligheten i visselblåsningen. Ärendet hanteras enbart i Hailey HR och sparas så länge det är nödvändigt och därefter i två år innan det raderas automatiskt av systemet. Funktionen och uppföljningen hanteras av Bravuras People & Culture-avdelning.

Visselblåsning görs här >>