1. BRAVURA
  2. Visselblåsning

Visselblåsning

Freedom

Om visselblåsarlagen

Sedan 17 december 2021 finns lagen (2021:890) om skydd för personer som anmäler missförhållanden. Visselblåsarlagen innehåller bestämmelser om skydd för visselblåsare och att det ska finnas en fungerande visselblåsarfunktion i organisationen. Lagen innebär att den som rapporterar missförhållanden i arbetsrelaterade sammanhang ska ha ett särskilt skydd som består av förbud att hindra eller försöka hindra rapportering och att på grund av rapportering vidta repressalier, såsom uppsägning eller annan bestraffning på arbetsplatsen.

Lagen skyddar alla som utför ett arbete såsom anställda, tidigare anställda, inhyrd personal, volontärer, praktikanter, personer som annars utför arbete under företagets ledning, egenföretagare, personer som ingår i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, om verksamhetsutövaren är ett företag, aktieägare som är verksamma i företaget och om verksamheten är ett aktiebolag. Lagen skyddar också individer som hjälper eller på något sätt stöder visselblåsaren.

Detta kan du anmäla

En visselblåsning ska handla om sådant som är olagligt, oetiskt eller på annat sätt olämpligt. En anmälan kan exempelvis gälla misstänkt korruption eller missförhållanden som påverkar enskildas liv och hälsa. Det kan också röra sig om brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av trakasserier eller diskriminering, liksom brott mot lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Missförhållandet ska vara av allmänt intresse. I de flesta fall inkluderar det inte en enskild persons arbets- eller anställningsförhållanden.

Så använder du visselblåsarfunktionen

Visselblåsarfunktionen är till för alla Bravuras intressenter. Du har rätt att rapportera skriftligt, muntligt eller genom ett personligt möte. Det finns inget krav i visselblåsarlagen om att visselblåsning ska vara anonymt, men visselblåsaren omfattas alltid av den starkaste formen av sekretess.

Visselblåsning kan ske skriftligen via Bravuras intranät, Bravuras konsultportal eller Bravuras hemsida. Du kommer då vidare till ett formulär som hanteras av Bravuras HR-system Hailey HR.

Vill du boka ett personligt möte eller skriva i direktkontakt kontaktar du Karin Vannfält, Bravuras People & Culture avdelning: karin.vannfalt.restorp@bravura.se eller 076 039 54 37.

Så hanteras din anmälan

I anmälan via Hailey HR avgör du själv om du vill ange en mailadress eller om du vill vara anonym. Anges en mailadress finns möjlighet för Bravura att korrespondera med visselblåsaren. Vill du inte ange din mailadress men ha denna korrespondens kan du skapa en tillfällig mailadress.

Vid visselblåsning via digital länk får visselblåsaren automatisk bekräftelse om att anmälan är gjord och en första återkoppling från Bravura ska ske inom sju dagar.

När ärendet inkommit görs en bedömning av ärendets karaktär, om det är en visselblåsning och i sådana fall avgörs rimligheten i visselblåsningen. Ärenden som rapporteras digitalt hanteras enbart i Hailey HR och sparas så länge det är nödvändigt och därefter i två år innan det raderas automatiskt av systemet.

Alla anmälningar behandlas, men om de bedöms ligga utanför visselblåsarsystemets syfte kommer de inte att handläggas.

Funktionen och uppföljningen hanteras av avdelningen People & Culture på Bravura.

Vill du visselblåsa?